ลูกค้า SME > สินเชื่อ > สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจ
 


 
 
LH Bank เสนอบริการ สินเชื่อที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิต หรือการลงทุนใหม่ ทั้งอาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยธนาคารจะพิจารณาจัดรูปแบบของสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ประเภทการใช้วงเงิน และระยะเวลาการชำระคืนที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ ได้แก่

สินเชื่อธุรกิจระยะสั้น
 
        เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ โดยลูกค้าสามารถใช้สินเชื่อได้ในลักษณะ
 • ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)

สินเชื่อธุรกิจระยะยาว
 
        เป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาการกู้เงิน 3 -10 ปี ขึ้นอยู่กับสถานะการเงิน และความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าแต่ละราย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น
 • ชำระหนี้เดิม (Refinance)
 • ขยายกิจการ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม โรงงาน/อาคารสำนักงาน รวมทั้งการซื้อสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ อาทิ เครื่องจักรในการผลิต ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ
 • ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อบ้านพักรับรอง ฯลฯ ซึ่งเป็นบริการที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ เนื่องจากเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินกู้ ยังถือเป็นค่าใช้จ่ายธุรกิจที่สามารถหักภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
 
เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
 

>> บุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบริการสินเชื่อและคู่สมรส

 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ของผู้สมัครบริการสินเชื่อและคู่สมรส

 • สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้

 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ

 • สำเนาเอกสารหลักประกัน

 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
   

>> นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน/บริษัท

 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อ และ/หรือ เปิดบัญชีกับธนาคาร

 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีล่าสุด)

 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล

 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้

 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ

 • สำเนาเอกสารหลักประกัน

 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด

 

สอบถามข้อมูล
 
แจ้งข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญของเราติดต่อกลับ
ประเภทวงเงิน/บริการที่ต้องการ
ผลิตภัณฑ์สำหรับพนักงานของบริษัทที่ต้องการ
ช่องทางที่ได้รับการแนะนำเพื่อขอรับข้อมูล
รายละเอียดที่ต้องการติดต่อ
        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุข้างต้น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับธนาคารข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าประสงค์ให้ไว้แก่ธนาคาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับข้าพเจ้า เพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่ข้าพเจ้าอาจสนใจ
        ข้าพเจ้าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และรับทราบรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของข้าพเจ้า ตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารแล้ว ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง