LH Bank ประกันภัยคอนโด
 
ทำไมต้องซื้อประกันภัยคอนโด
 
1-1.png
1-2.png
footer-tip.png
20210823112356_LH05-condo-(5)-(1).jpg

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา 

โทร. 1327

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

คู่มือประกันภัยคอนโด

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

คำถามที่พบบ่อย
 
Q: ขอเบิกเคลมที่อยู่อาศัยชั่วคราวคืออะไร ?
A: คุณสามารถขอเบิกเคลมหากห้องพักของคุณเสียหายจนไม่สามารถพักอาศัยได้ โดยการชดเชยจะขึ้นอยู่กับแผนประกันที่คุณเลือก

Q: การชดเชยค่าสินไหมทดแทนจะประเมินมูลค่าจากอะไร ?
A: ความเสียหายที่แท้จริงของมูลค่าทรัพย์สิน โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา

Q: ต้องใช้อะไรในการเคลมประกันบ้าง ?
A: 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน
     3. ภาพถ่ายความเสียหาย
     4. ใบเสร็จของทรัพย์สินที่เสียหาย (ถ้ามี)


Q: การเคลมประกันภัยบ้านและคอนโดมิเนียม ใช้เวลาประมาณเท่าไร ?
A: เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เอาประกันภัย ภายใน 7-15 วัน บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือยินยอมตกลงค่าเสียหายที่ลงนามเรียบร้อย
 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง