ข้อมูลธนาคาร > สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกรรมการ
 
เศรษฐกิจไทยปี 2564 ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา และการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ๆ ที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาภาคท่องเที่ยวฟื้นตัวได้ช้า

ปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิต การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวภายใต้นโยบายการเปิดประเทศ การขยายตัวที่ดีของการส่งออก รวมถึงการขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ภาระหนี้สินของภาคครัวเรือนที่สูง ผลกระทบจากปัญหาข้อจำกัดในห่วงโซ่การผลิตและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก

ปี 2564 กลุ่มธุรกิจทางการเงินบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 CTBC Bank ได้ซื้อหุ้นของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพิ่ม ทำให้ CTBC Bank เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้นร้อยละ 46.61 ของทุนที่ชำระแล้ว ด้วย CTBC Bank มองเห็นโอกาสการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

กลยุทธ์ปี 2565 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีกลยุทธ์หลัก ได้แก่ การนำศักยภาพด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง และความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้วยแพลตฟอร์มโซลูชันทางการเงินที่ครบวงจรของ CTBC Bank ที่จะร่วมพัฒนา Digital Infrastructure และ Platform เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเร่งขยายธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนดี การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและมุ่งเน้นการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ รวมทั้งเร่งขยายฐานลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ ด้านเงินฝาก ด้านธุรกรรมต่างประเทศ ด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และด้านการลงทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด รวมทั้งยังคงให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจและลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

คณะกรรมการธนาคารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสนับสนุนให้ธนาคารดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พนักงาน สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของธนาคารด้วยดีเสมอมา