ข้อมูลธนาคาร > สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกรรมการ
 
        เศรษฐกิจไทยปี 2565 มีสัญญาณที่ดีจากปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน โดยเฉพาะการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว จากการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น

        แนวโน้มปี 2566 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ต่อ โดยได้แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดี และการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเครื่องจักรและการก่อสร้างเป็นสำคัญ ขณะที่ภาคการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวชะลอลงตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าหลักที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย เช่น ความกังวลต่อการฟื้นตัวของรายได้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่เปราะบาง การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของประเทศคู่ค้าหลักโดยเฉพาะสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป รวมถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่อาจส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการขาดแคลนในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

        ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นธนาคารที่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหวังให้กับลูกค้า ผ่านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ กลยุทธ์หลักปี 2566 ธนาคารมุ่งเติบโตของพอร์ตสินเชื่อที่สร้างผลตอบแทนที่ดี (High Yield) พร้อมกับการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การขยายฐานลูกค้า การ Cross Selling ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลด้านต่างๆ การพัฒนา Digital Transformation การปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นต้น ธนาคารให้ความสำคัญกับ Sustainable Banking โดยเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน การดำเนินธุรกิจอย่างมีสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

        คณะกรรมการธนาคารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสนับสนุนให้ธนาคารดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พนักงาน สถาบันการเงินภาครัฐ และเอกชน รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของธนาคารด้วยดีเสมอมา