ข้อมูลธนาคาร > สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกรรมการ
 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวต่ำกว่าระดับศักยภาพโดยเติบโตที่ร้อยละ 2.4 การชะลอตัวดังกล่าวเป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และการแข็งค่าของเงินบาทที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการแข่งขันด้านการส่งออก และการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เติบโตในกรอบจำกัด ขณะที่การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังคงชะลอตัว สำหรับภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตค่อนข้างดี จนถึงช่วงปลายปีภาคการท่องเที่ยวเริ่มชะลอลงเนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้น

ปี 2563 คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าระดับศักยภาพมากขึ้น โดยมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญๆ ที่ต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อาทิ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (ไวรัสโคโรนา) ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ปัญหาภัยแล้ง การกีดกันทางการค้า เป็นต้น

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวม 230,548 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.4 มีเงินให้สินเชื่อรวม 178,898 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.8 ในขณะที่คุณภาพสินเชื่อจัดอยู่ในเกณฑ์ดี มีสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) อยู่ที่ร้อยละ 1.55 ของเงินให้สินเชื่อรวม ธนาคารได้พัฒนาบริการ เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจ การพัฒนาบริการของสาขาเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ (Professional Financial Advisor) รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการด้วยระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา การให้บริการรับชำระเงินจาก e-Wallet ผ่าน QR Code และบริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ CTBC Bank พันธมิตรจากไต้หวัน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ที่มีเครือข่ายสาขาอยู่ทั่วโลกกว่า 111 แห่ง ครอบคลุมกว่า 14 ประเทศ ไว้อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการและเพื่อรองรับธุรกิจนำเข้าและส่งออกของไทยที่ขยายตัวต่อเนื่อง

ปี 2562 ธนาคารได้ปรับกระบวนการให้บริการและรูปแบบของสาขา เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ (Professional Financial Advisors) มากขึ้น และที่สำคัญในปี 2563 ธนาคารยังคงเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มีความสะดวก รวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งเติบโตด้านการให้คำปรึกษาทางการเงิน หรือ Wealth Management ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจทั้งด้านประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์กองทุนรวม อีกทั้งจะพัฒนา Mobile Banking Application ของบริการด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคมโดยรวม รวมทั้งการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม (Market Conduct)

ธนาคารขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พนักงาน สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของธนาคารด้วยดีเสมอมา