ข้อมูลธนาคาร > สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกรรมการ
 
        เศรษฐกิจไทยปี 2566 ทยอยฟื้นตัวจากแรงหนุนของการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ขณะที่การส่งออกชะลอลงตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวและราคาพลังงานที่เร่งตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูง ด้านการลงทุนโดยรวมชะลอลงในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อรอดูความชัดเจนของนโยบายภาครัฐ

        แนวโน้มปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวต่อด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน ได้แก่ ภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยว การบริโภคภาคเอกชน การจ้างงานภาคบริการและมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงหลายประการในระยะข้างหน้า ได้แก่ การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับสูงของประเทศเศรษฐกิจหลัก การชะลอลงของเศรษฐกิจจีน ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงยืดเยื้อ อาทิ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ความขัดแย้งอิสราเอล-ฮามาส ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้ภาคเอกชน และหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนยังเป็นความท้าทายต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า

        ปี 2566 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานที่ดี มีกำไรสุทธิ 1,693.0 ล้านบาท เติบโตจากปี 2565 ร้อยละ 54.84 และมีสินทรัพย์ 316,339.1 ล้านบาท เติบโตจากปี 2565 ร้อยละ 6.9 และธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยได้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 25 ภายในปี 2573 รวมถึงมีแผนสนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มลูกค้า โดยการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อส่งเสริมธุรกิจที่ดำเนินงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการลงทุนของธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ธนาคารมีปณิธานในการเป็นธนาคารที่เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการขยายฐานลูกค้าเป้าหมายผ่านทางดิจิทัล เครือข่ายพันธมิตร และความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง สำหรับกลยุทธ์ปี 2567 ธนาคารมุ่งเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ที่สร้างผลตอบแทนที่ดี (Higher Net Interest Margin) ด้วยการบริหารจัดการ Cost of Fund และ Yield Management พร้อมกับการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย การเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน ประกัน และบริการด้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การ Cross Selling ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลต่างๆ การปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

        บริษัทขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยดีเสมอมา