หนังสือชี้ชวน
 

ตราสารด้อยสิทธิ ชนิดไม่มีหลักประกัน เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568