คำถาม-คำตอบ
 
ความแตกต่างของตราสารหนี้ทั่วไปกับตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ?

ผู้ถือตราสารฯ สามารถนำตราสารฯ ไปขายก่อนครบกำหนดอายุตราสารได้หรือไม่ ?

ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อราคาหุ้นกู้อย่างไร ?