ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์การลงทุน
ผลิตภัณฑ์การลงทุน
 
ธนาคารเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ซึ่งมีกองทุนหลากหลายประเภท เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน และกองทุนประเภทสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า ธนาคารมีนโยบายไม่รับเงินสดเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของทุก บลจ.
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ดังนี้
- หักบัญชีเงินฝากของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- เช็คธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) / เช็คธนาคารพาณิชย์อื่น
- บัตรเครดิต (ตามเงื่อนไขของแต่ละ บลจ.)
พันธมิตรกองทุนระดับแนวหน้า
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (ONEAM)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด
กองทุนแนะนำ
 

บลจ.วรรณ จำกัด (ONEAM) 1

Description Text
ผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ
 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง