ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่มีค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝาก และไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต เพื่อใช้คู่กับบัญชีพื้นฐาน (กรณีสมัครบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต)
คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชีเงินฝาก
 
บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ผู้ที่มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
ลักษณะผลิตภัณฑ์
 
อัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี 
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้ง/ปี (เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม)
เอกสารสำหรับเปิดบัญชี
 

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
•   ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก
•   บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
•   บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก

**เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**

สามารถใช้ร่วมกับบริการ
 
•    บริการ LH Bank PromptPay
•    บริการผ่านบัตร Debit / บัตร LH Bank Premium
•    New Mobile Banking Application (LHB You)
•    บริการ Mobile App LH Bank M Choice
•    บริการ LH Bank SMS Alert
•    บริการชำระหรือหักบัญชีค่าสาธารณูปโภคต่างๆ


สนใจติดต่อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :     
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร. 1327

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง