ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากไม่ประจำ
เงินฝากไม่ประจำ
 
ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำ มีสภาพคล่องสูง สามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งผ่านบัตรเดบิต เปิดบัญชีที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ผ่าน LHB You Mobile Banking Application หรือทุกสาขาของธนาคาร
ลักษณะผลิตภัณฑ์
 

• จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
• สะดวกสบาย คล่องตัว สามารถเบิก-ถอนได้ทุกวัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
• จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีทุกสิ้นงวดบัญชี (เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม)
 

อัตราดอกเบี้ย เงินฝากไม่ประจำ
 

ดอกเบี้ยเงินฝากไม่ประจำ

หมายเหตุ
 
• อัตราดอกเบี้ยที่ปรากฏบนสื่ออ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร สามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์หรือสาขาของธนาคาร คลิก
• เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
• เงินฝากไม่ประจำนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ช่องทางเปิดบัญชี
 
         (สำหรับลูกค้าใหม่ ยืนยันตัวตนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ ร้าน 7-Eleven)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

Sales Sheet - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่ประจำ

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

Sales Sheet - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่ประจำ (แบบ No Passbook)

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2566

คำนวณเงินฝากไม่ประจำ
 
บาท
บาท
หมายเหตุ : ดอกเบี้ยรับเป็นเพียงประมาณการดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับต่อปี โดยยังไม่รวมการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนด

  • เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง