ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 1
เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 1
 
ลักษณะเด่นผลิตภัณฑ์
 
 • เริ่มต้นฝากเงินขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท พร้อมรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมง

 • ยิ่งฝากมาก ยิ่งคุ้มครองมาก รับความคุ้มครอง 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 1 วัน (วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท)

 • ประหยัดเวลา ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หมดกังวลเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประกัน

 • ดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย (กรณีดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด)

 • สะดวกสบาย และคล่องตัวสูง สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิต, บริการ LHB You Mobile Banking Application และผูกคู่โอนทุกกรณี

 • การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด​
*เปิดบัญชีที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ผ่าน LHB You Mobile Banking Application

**เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**
คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชีเงินฝาก
 
 • เป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา อายุ 15 – 70 ปี (วิธีนับอายุ กรณีเศษเดือนมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดเป็น 1 ปี)

 • มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย หรือมีหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการพำนักพักพิงในเมืองไทยเกิน 1 ปี เช่น สัญญาเช่าบ้านหรือคอนโด, สำเนาทะเบียนบ้าน

 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคลมชัก โรควัณโรค เนื้องอก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคเลือด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับ โรคไต โรคเกี่ยวกับสมองและประสาท โรคจิต โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือกระดูก การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอดส์ เป็นต้น

 • ไม่ประกอบอาชีพ พนักงานส่งเอกสาร ผู้ที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งอาหาร คนขับจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ทำหรือใช้งานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือเหมืองใต้ดิน นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย

 • ผู้เปิดบัญชีเงินฝากสามารถระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 (Saving Super Shield 1) ผ่านช่องทางสาขา หรือ  LHB You Mobile Banking Application

  ทั้งนี้ ผู้เปิดบัญชีสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้เพียง 1 คน เท่านั้น หากกรณีที่ผู้เปิดบัญชีไม่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับผลประโยชน์ เป็นทายาทตามกฎหมาย เท่านั้น

 • เมื่อบริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์แล้ว ทายาทตามกฎหมายของผู้เปิดบัญชีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ/หรือ เงินอื่นใดจากบริษัทฯ อีกไม่ได้


  หมายเหตุ: ทหาร และตำรวจ กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองในขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม

วิธีแก้ไขผู้รับผลประโยชน์
 

วิธีแก้ไขผู้รับผลประโยชน์  (สำหรับลูกค้าเดิมที่มีบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต)

1. ช่องทางแอปพลิเคชัน LHB You Mobile Banking Application โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • เลือกแก้ไขข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่หน้าสอบถามยอดเงินคงเหลือ

 • เลือกแก้ไขความสัมพันธ์

 • ใส่ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์และกดปุ่มบันทึก

2. ช่องทางสาขา ใช้สมุดบัญชีและบัตรประชาชนติดต่อที่สาขาใดก็ได้ของธนาคาร

ช่องทางเปิดบัญชี
 
         (สำหรับลูกค้าใหม่ ยืนยันตัวตนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ ร้าน 7-Eleven)
สามารถใช้ร่วมกับบริการ
 

* ผู้ขอเปิดบัญชีจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นประกันอุบัติเหตุ (ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัย) รับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

**ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงแค่นายหน้าประกันวินาศภัย เท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นทั่วไปให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

Sales Sheet ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

Sales Sheet ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 Digital (E - Passbook)

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2566

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง