นักลงทุนสัมพันธ์
รายงานทางการเงินล่าสุด
 
ไตรมาส 4/2566
งบการเงิน ไตรมาส 4/2566
31 มกราคม 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
31 มกราคม 2567
รายงานประจำปี 2565
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคาร
LH Bank
รายละเอียด
Financial Business Group
Corporate Handbook
รายละเอียด
อันดับเครดิตองค์กร
LH Bank
รายละเอียด
รายงานประจำปี
LH Bank
รายละเอียด
ข้อมูลการติดต่อ
 
สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
0-2677-7223 (โทรสาร)