ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต
เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต
 
เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต
 
ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต (Pro-Fit Digital Savings) เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (Savings) แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (No-Passbook) ให้อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ตั้งแต่บาทแรก ถึง 3 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยสูงขึ้นอีก 1.75% ต่อปี สำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน 3 ล้านบาท สูงสุดถึง 50 ล้านบาท 
เงื่อนไขน้อย คล่องตัว เปิดบัญชีสะดวก ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ผ่าน LHB You Mobile Banking Application
ลักษณะผลิตภัณฑ์
 
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท 
 • กำหนดจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท ลูกค้าจะไม่สามารถทำรายการ ถอน/โอน จนทำให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาทได้ ยกเว้นกรณีการทำรายการถอนเงินเพื่อขอปิดบัญชีเท่านั้น
 • หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็นศูนย์บาท นับจากวันที่เปิดบัญชี เป็นระยะเวลา 30 วัน ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ
 • มีเบอร์โทรศัพท์และ E-Mail Address ในการสมัครเพื่อรับอีเมลแจ้งเตือน
 • สามารถเรียกดู Statement ผ่าน LHB You Mobile Banking Application ได้

ตารางดอกเบี้ยปรับขยายวงเงิน-1.jpg

หมายเหตุ
 
 • สำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • เปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้)
 • อัตราดอกเบี้ยที่ปรากฏบนสื่ออ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร สามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์หรือสาขาของธนาคาร คลิก
 • เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • ผลิตภัณฑ์เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

Sales Sheet - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต E Passbook

ประกาศ ณ วันที่ 01 มีนาคม 2567

Sales Sheet - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต Passbook

ประกาศ ณ วันที่ 01 มีนาคม 2567

Sales Sheet - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต EN

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

คำนวณออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต
 
บาท
Tier เงินฝาก
Tier เงินฝาก
Tier เงินฝาก
บาท
หมายเหตุ : ดอกเบี้ยรับเป็นเพียงประมาณการดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับต่อปี โดยยังไม่รวมการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนด

 • เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง