ลูกค้าบุคคล > สินเชื่อ > รีไฟแนนซ์บ้าน
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
 
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
 
          เพื่อให้ท่านนำเงินไปไถ่ถอนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินเดิม พร้อมขอวงเงินเพิ่มสำหรับการต่อเติม ตกแต่ง ซื้อเฟอร์นิเจอร์ หรือสินเชื่อเอนกประสงค์ตามความพอใจของท่าน ด้วยเงื่อนไขพิเศษ
ลักษณะบริการและจุดเด่น
 
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 100% ของภาระหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม แต่ไม่เกินราคาประเมินหลักประกัน*

 • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด**
 
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 35 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี)
 
ช่องทางการชำระเงิน
 
 • ชำระค่างวดโดยตรงได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา

 • ชำระค่างวดผ่าน Counter Payment ของธนาคารอื่นๆ ได้แก่ ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงไทย และ ธ.กสิกรไทย

 • ชำระค่างวดโดยการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคาร

 • ชำระค่างวดผ่านบริการ LHB You Mobile Banking Application ของธนาคาร
 
ค่าธรรมเนียม
 
ประเภทค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่เรียกเก็บ

 ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน

 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่รวมค่าพาหนะ (ถ้ามี)

 ค่าอากรแสตมป์

 คิด 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

 เบี้ยประกันอัคคีภัย

 ตามอัตราของบริษัทประกัน

 ค่าธรรมเนียม กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก (กรณีปิดบัญชีเพื่อรีไฟแนนซ์)

 คิด 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง

 

หมายเหตุ :

* หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด

**ยกเว้น สำหรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แบบโอนหนี้ไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้คิดค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
***กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 

การซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ไม่มีผลในการขออนุมัติสินเชื่อ กรณีมีความประสงค์ซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถเลือกบริษัทประกันที่ธนาคารกำหนดได้ด้วยตนเองหรือกรณีไม่ประสงค์ซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยจากบริษัทประกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์-2.jpg


สอบถามรายละเอียดสินเชื่อบ้านเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 1327

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

บริษัทประกันที่รับประกันภัยผ่านธนาคารประกอบด้วย
1. บมจ.ชับบ์ สามัคคีประกันภัย           
2. บมจ.สินมั่นคงประกันภัย      
3. บมจ.จรัญประกันภัย
4. บมจ.ทิพยประกันภัย                         
5. บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย          
6. บมจ.วิริยะประกันภัย

เป็นต้น
-------------------------------

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้, ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส)

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)

 3. สำเนาใบทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบมรณบัตร/ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

กรณีผู้ที่มีรายได้ประจำ

 1. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)

 2. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

 3. หลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณี ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 2. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 4. ใบแสดงหักภาษี ณ ที่จ่าย / ใบ ภงด. / ใบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)

 5. ใบเสร็จรับเงิน / บิลซื้อขายสินค้า

 6. รายงานผลการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (บัญชีบุคคลและกิจการ)

 7. งบการเงินของกิจการย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีล่าสุด)

 8. ภาพถ่ายกิจการ (ถ้ามี)

 9. เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 

 2. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ท.ด.13) หนังสือให้ที่ดิน (ท.ด.14)

 3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)    

 4. แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง