ลูกค้าบุคคล > สินเชื่อ > สินเชื่อบ้านใหม่ Happy Home Loan
สินเชื่อบ้านใหม่ Happy Home Loan
 
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)

 
ช่องทางการชำระเงิน
 
 • ชำระค่างวดโดยตรงได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา

 • ชำระค่างวดผ่าน Counter Payment ของธนาคารอื่นๆ ได้แก่ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงไทย และ ธ.กสิกรไทย

 • ชำระค่างวดโดยการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคาร

 • ชำระค่างวดผ่านบริการ LHB You Mobile Banking Application ของธนาคาร
 
ลักษณะบริการและจุดเด่นของสินเชื่อบ้าน
 
เพื่อให้ท่านนำสินเชื่อไปจัดหาที่อยู่อาศัยตามใจท่าน.....ด้วยหลากหลายเงื่อนไขพิเศษ
 
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
 • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ*
 
ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ
 
ประเภทค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่เรียกเก็บ

 ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน

 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่รวมค่าพาหนะ (ถ้ามี)

 ค่าอากรแสตมป์

 คิด 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

 เบี้ยประกันอัคคีภัย

 ตามอัตราของบริษัทประกัน

 ค่าธรรมเนียม กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก (กรณีปิดบัญชีเพื่อรีไฟแนนซ์)

 คิด 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง

 

หมายเหตุ :

* ยกเว้น สำหรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แบบโอนหนี้ไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้คิดค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

การซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ไม่มีผลในการขออนุมัติสินเชื่อ กรณีมีความประสงค์ซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถเลือกบริษัทประกันที่ธนาคารกำหนดได้ด้วยตนเองหรือกรณีไม่ประสงค์ซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยจากบริษัทประกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนด


สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์-2.jpg
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ โดยปัจจุบัน MRR = 8.80% ต่อปี ณ วันที่ 11 ต.ค. 66
 • หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร


สอบถามรายละเอียดสินเชื่อบ้านเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 1327

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

บริษัทประกันที่รับประกันภัยผ่านธนาคารประกอบด้วย
1. บมจ.ชับบ์ สามัคคีประกันภัย           
2. บมจ.สินมั่นคงประกันภัย      
3. บมจ.จรัญประกันภัย
4. บมจ.ทิพยประกันภัย                         
5. บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย          
6. บมจ.วิริยะประกันภัย

เป็นต้น
-------------------------------

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 

 

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้, ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส)

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)

 3. สำเนาใบทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบมรณบัตร/ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

กรณีผู้ที่มีรายได้ประจำ

 1. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)

 2. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

 3. หลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณี ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 2. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 4. ใบแสดงหักภาษี ณ ที่จ่าย / ใบ ภงด. / ใบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)

 5. ใบเสร็จรับเงิน / บิลซื้อขายสินค้า

 6. รายงานผลการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (บัญชีบุคคลและกิจการ)

 7. งบการเงินของกิจการย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีล่าสุด)

 8. ภาพถ่ายกิจการ (ถ้ามี)

 9. เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 

 2. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ท.ด.13) หนังสือให้ที่ดิน (ท.ด.14)

 3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)    

 4. แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

 
คำถามที่พบบ่อย
 

Q: วงเงินสินเชื่อของสินเชื่อบ้าน LH Bank ?
A: วงเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ราคาบ้านแนวราบ ตั้งแต่ 2.0 ล้านบาทขึ้นไป, คอนโด ตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป

Q: ประเภทหลักประกันที่ธนาคารรับพิจารณา ?
A: บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์โฮม, คอนโด อยู่ในโครงการจัดสรร ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

Q: อายุผู้กู้ขั้นต่ำ และระยะเวลาการกู้สูงสุดเท่าใด ?
A: อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 40 ปี คิดจากอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 70 ปี สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 35 ปี คิดจากอายุผู้กู้ รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 65 ปี

Q: ผู้กู้สามารถกู้ร่วมได้กี่คน และจำกัดความสัมพันธ์ของผู้กู้ร่วมหรือไม่ ?
A: ผู้กู้และผู้กู้ร่วม รวมกันไม่เกิน 4 คน มีความสัมพันธ์ ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

Q: ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอะไรบ้างในการขอสินเชื่อกับธนาคาร ?
A: 1. ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (ธนาคารมีโปรโมชันยกเว้นให้สำหรับบางแคมเปญ) 2. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทประกัน (ธนาคารมีโปรโมชันยกเว้นให้สำหรับบางแคมเปญ) 3. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ 4. ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ (จ่ายที่กรมที่ดิน)

 
บาท
%
ปี
บาท
ค่างวดสำหรับอัตราดอกเบี้ยปกติ : เดือน
บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ
เดือน
อัตราดอกเบี้ย
% ต่อปี
ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง